Polityka prywatności

Polityka prywatności ustala zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zostały pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.miltonhouse.pl, zwanej dalej Stroną Internetową.
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Milton House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 (00-844). numer NIP: 5272889214, KRS: 0000780573 („Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@miltonhouse.pl.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Wyrażenie zgody jest również dobrowolne.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażonej zgody zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, oraz w przypadku komunikacji w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania i upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

Dostęp do danych będą mieli pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. usługi wsparcia technicznego) w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

Klient ma prawo do:
⦁ zarządzania dostępem do swoich danych osobowych,
⦁ skorzystania z prawa do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
⦁ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
⦁ skorzystania z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).